BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6502/BTC-CST
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2012, Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷlệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Tại Khoản 5 Điều5 Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Tài chính tổchức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hànhcác chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị, phụ tùng trong nước chưa sảnxuất được của các dự án phát triển mạng lưới phối trộn, phân phối, kinh doanhsản phẩm nhiên liệu sinh học;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hànhcác chính sách ưu đãi về thuế đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học theotừng giai đoạn lộ trình;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan, cấp có thẩm quyền banhành các quy định về thuế đối với nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học.

Triển khai các nhiệm vụ nêu trên,Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Nhiệm vụ 1: Chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan cóthẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị, phụ tùngtrong nước chưa sản xuất được của các dự án phát triển mạng lưới phối trộn,phân phối, kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Pháp luật thuế nhập khẩu hiệnhành quy định ưu đãi thuế cho dự án theo lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩuhoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèmtheo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại Phụ lục I banhành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì dự án phát triển mạng lưới phốitrộn, phân phối, kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học không thuộc danh mụclĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và lĩnh vực khuyến khích đầu tư tuynhiên, nếu dự án thuộc địa bàn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định124/2008/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định87/2010/NĐ-CP .

Trường hợp, dự án phát triển mạnglưới phối trộn, phân phối, kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học thuộc Danhmục địa bàn được ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008 thì tùy từng trường hợp dự án cụ thể Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được của dự án theo thẩm quyền quy định tại khoản 20Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP:“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn donguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từngtrường hợp”.

2. Nhiệm vụ 2: Chủ trì,phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan cóthẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi về thuế đối với các sản phẩm nhiên liệusinh học theo từng giai đoạn lộ trình;

2.1 Ưu đãi hiện hành về chínhsách thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học:

- Điểm a khoản 1 Điều 3 Luật thuếBảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 : “Xăng, trừ etanol” thuộc đối tượng chịu thuếbảo vệ môi trường.

- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế bảovệ môi trường như sau:“1. đối với xăng, dầu mỡ nhờn quy định tại Khoản 1Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóathạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡnhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu,mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Chính sách thuế bảo vệ môi trườngđã quy định về ưu đãi đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học là Thuế bảo vệmôi trường chỉ thu đối với xăng, dầu có nguồn gốc hóa thạch, không thu đối vớiethanol. Trường hợp hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học vàxăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch (như xăng chứa 5%, 10% ethanol - được gọitương ứng là xăng E5, E10; dầu đi - ê - zen chứa 5%, 10% este metyl axit béo -được gọi là tương ứng là đi - ê- zen B5, B10) thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môitrường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

2.2 Ưu đãi hiện hành về thuếtiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học:

Theo quy định của Luật TTĐB thìxăng các loại thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và Bộ Tài chính đã có công văn số 5731/BTC-CST ngày 4/5/2011 hướng dẫn cụ thể” Trường hợp xăng RON 92 mua/tự sảnxuất để pha chế E5 chỉ phải nộp thuế TTĐB một lần tại khâu sản xuất hoặc nhậpkhẩu nên doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế TTĐB đối với xăng E5 khi tiêuthụ:

Như vậy, Luật thuế TTĐB hiện hànhkhông quy định thu thuế TTĐB đối với nhiên liệu sinh học.

2.3 Ưu đãi hiện hành về thuế Thunhập doanh nghiệp (TNDN) đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học:

Pháp luật thuế TNDN hiện hành quyđịnh việc áp dụng chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực môi trường, trong đó cóhoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu sinh học: Cụ thể nhưsau:

- Theo quy định tại Điều 13 và Điều14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ; Điều 15 và Điều 16 Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ thì thu nhập của doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực môi trường thuộc Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xãhội hóa do Thủ tướng Chính phủ quy định được áp dụng thuế suất 10% trong suốtthời gian hoạt động; Được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo, trường hợp doanh nghiệp thành lậpmới trong lĩnh vực xã hội hóa về môi trường tại địa bàn có điều kiện kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộptrong 09 năm tiếp theo.

- Ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quyết định số 1466/QĐ-TTg về Danh mục chi tiết các loại hình tiêuchí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáodục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Theo đó, trườnghợp cơ sở sản xuất năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêuhủy chất thải ô nhiễm môi trường đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 8mục V phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg thì được áp dụngchính sách ưu đãi về thuế TNDN nêu trên;

3. Nhiệm vụ 3: Chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan,cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về thuế đối với nguyên liệu sản xuấtnhiên liệu sinh học.

3.1 Ưu đãi hiện hành về chính sáchthuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học:

Khoản 14 Điều 12 Nghị định87/2010/NĐ-CP quy định”Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sảnxuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệtkhuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặcđịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuấtlắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện,máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khôtóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chínhphủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầusản xuất”

Theo đó, nếu nguyên liệu sảnxuất nhiên liệu sinh học nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định 124/2008/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quyđịnh tại khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Trường hợp, dự án sản xuất sản phẩmnhiên liệu sinh học không thuộc Danh mục địa bàn được ưu đãi đầu tư quy địnhtại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 thì tùy từng trường hợp dự áncụ thể Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuếnhập khẩu đối vớinguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh họccủa dự ántheo thẩm quyền quy định tại khoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP: “Đốitượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác,Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp”.

3.2 Ưu đãi về thuế giá trị giatăng

Theo quy định của khoản 1 Điều 5của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành “ Sản phẩm trồng trọt chưa chế biếnthành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhântự sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng”. Theo đó, đối với nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học là sảnphẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thôngthường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu cho dự ánsản xuất sản phẩm nhiên liệu sinh học thì sẽ không nộp thuế giá trị gia tăng.

Theo các nội dung báo trên, cácchính sách ưu đãi về thuế đối với dự án phát triển mạng lưới phối trộn, phânphối, kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học đã được quy định tại các văn bảnthuế hiện hành.

Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướngChính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- TCHQ,TCT;
- Vụ Pháp chế;
-Lưu: VT, CST (Pxnk)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai