BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6502 TC/TCT
V/v Nộp thuế TNCN đối với Khoản thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của XNLD dầu khí Việt Xô

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô.
Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1755/VPCP-KTTH ngày 15/4/2003 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của khoản thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của Xí nghiệp liên doanh (XNLD) dầu khí Việt Xô như sau:

1. Đối với khoản thu nhập từ tiền thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất (khai thác dầu khí) hàng năm, cán bộ, công nhân (người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc cho xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô được kê khai và nộp thuế thu nhập Biểu thuế đối với thu nhập không thường xuyên quy định tại Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Kế hoạch sản xuất (khai thác dầu khí) làm căn cứ xác định hoàn hành kế hoạch do Hội đồng quản trị XNLD dầu khí Việt xô duyệt và giao cho XNLD thực hiện hàng năm. Mức tiền thưởng căn cứ vào Quyết định thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất (khai thác dầu thô) do Tổng giám đốc XNLD dầu khí Việt Xô quyết định.

Việc nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đối với khoản thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất (khai thác dầu khí) hàng năm hướng dẫn tại công văn này áp dụng cho đến khi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 được sửa đổi.

2. Đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thưởng khác thuộc đối tượng chịu thuế đối với thu nhập thường xuyên, cán bộ, công nhân làm việc cho Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô (người Việt Nam và người nước ngoài) kê khai và nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung