BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6503/BTC-KHTCV/v đầu tư xây dựng nhà công vụ tại trụ sở các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổng cụcHải quan.

Việc Tổng cục Hải quan đề nghị đầu tư xây dựng Nhà công vụ tạitrụ sở các đơn vị Hải quan theo tờ trìnhBộ ngày 22/4/2013, Lãnh đạo Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận đề nghị của Tổng cục Hải quan về các phương ánxây dựng Nhà công vụ tại trụ sở đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, cụ thể:

- Tại các Chi cục Hải quan và Đội kiểm soát ở cửa khẩu biêngiới đường bộ, hải đảo: tính bằng 100% biên chế của đơn vị.

- Tại các Cục Hải quan: tính bằng 5% số biên chế của đơn vị(làm từ 2 đến 3 phòng nghỉ để phục vụ cho số ít nhu cầu cán bộ các phòng bankhi có việc phải trực tại cơ quan).

- Tại Chi cục Hải quan ở các tỉnh, thành phố, Sân bay, Đườngsắt, Khu công nghiệp,... tính bằng 20% số biên chế của đơn vị.

Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch- Tài chính) thông báo để Tổng cục Hải quan biết và hướng dẫn các đơn vị trựcthuộc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầutư xây dựng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT,
KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNHLê Ngọc Khoa