BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6503 TC/TCT
V/v phân loại mã số thuế hàng xuất khẩu của mặt hàng khung nhà, khung kho

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH nhà thép tiền chế- Zamil

Trả lời công văn số ZSV-HS-1202 của Công ty TNHH nhà thép tiền tế-Zamil Việt Nam về việc ghi mã số khác nhau cho cùng loại sản phẩm khi xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Mặt hàng khung nhà, khung kho, cấu kiện nhà lắp sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu của Công ty TNHH nhà thép tiền chế -Zamil được tinh hoạt trong việc ghi mã số thuế hàng xuất khẩu khi xuất khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH nhà thép tiền chế-Zamil được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An