BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6504/BTC-CST
V/v chuyển công văn số 20130516-01 CVBTC ngày 16/5/2013 đến TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH ENPLAS Việt Nam
(Địa chỉ: Lô K3 Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) nhận được côngvăn số 20130516-01 CVBTC ngày 16/5/2013 của Công ty TNHH ENPLAS Việt Nam đềnghị hướng dẫn cách tính tổng vốn đầu tư tạo tài sản cố định còn lại theo Thôngtư số 196/2012/TT-BTC .

Công văn nêu trên của đơn vị đã được chuyển đếnTổng cục Hải quan để giải quyết theo sự phân công của Bộ Tài chính.

Vụ Chính sách thuế thông báo để đơn vị biết và liênhệ với Tổng cục Hải quan để được biết kết quả xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- TCHQ (kèm theo công văn hỏi để xử lý);
- Lưu: VT, CST (9)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi