TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6506/CT-TTHT
V/v: thuế Giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 2, South Building, 60 Trường Sơn, TP.HCM
Mã số thuế: 0305616442

Trả lời văn bản số 05/2014/CV /VMEC ngày 09/07/2014 của Công ty về thuế giá trịgia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh điều kiện khấu trừthuế GTGT đầu vào:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từchứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng kýhoặc thông báo với cơ quan thuế)mở tại các tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luậthiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngânhàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toánkhác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản củabên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên muathanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tàikhoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giátrị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căncứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng vàchứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả gópđể kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toánvào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểmthanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trườnghợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinhdoanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

…”

Căn cứ quy định trên, tài khoản của bên bán thông tin chobên mua biết để bên mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho bên bán qua ngânhàng là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, bên bán phải chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng đãđăng ký với cơ quan thuế của mình cho bên mua. Do đó khi mua hàng, nếu Công tycó chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của Công ty (đã đăng kývới cơ quan thuế) sang tài khoản của bên bán (tài khoản đã đăng ký với cơ quanthuế do bên bán cung cấp và chịu trách nhiệm) mở tại các tổ chức cung ứng dịchvụ theo quy định của pháp luật thì đáp ứng điều kiện khấu trừ về chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt.

Trường hợp Công ty có mua hàng hóa trả chậm, trả góp có giátrị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, hóađơn và chứng từ thanh toán qua ngân hàng Công ty kê khai khấu trừ thuế đầu vào,đồng thời phải ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóađơn, chứng từ của hàng hóa dịch vụ mua vào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2256- 171167/tta /2014

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga