CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 651/CP-QHQT
V/v nghiên cứu khả thi dự án “Cải tạo giao thông thủy cửa sông Đáy-Ninh Cơ” do Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 770 GTVT/KHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2517 BKH/KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục và cho phép Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận tài trợ của Hà Lan để thực hiện Nghiên cứu khả thi Dự án “Cải tạo giao thông thuỷ cửa sông Đáy-Ninh Cơ”.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Nội dung Nghiên cứu khả thi Dự án nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan