BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 651/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Van Laack Asia
(Cụm CN Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội)

Trả lời công văn số 001/VL-2009 ngày 09/01/2009 của Công tyTNHH Van Laack Asia về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủquy định mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đốivới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo 4 vùng, tương ứng với 4 mức là1.200.000 đồng/tháng - 1.080.000 đồng/tháng... 950.000 đồng/tháng 920.000đồng/tháng.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Van Laack Asia căn cứ quy địnhtại Nghị định số 111/2008/NĐ-CP nêu trên để thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân