BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 651/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ CPC nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh: Gia Lai -Kon Tum, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, KiênGiang

Ngày 21/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đốivới hàng hoá có xuất xứ Campuchia. Ngày 06/3/2008, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 941/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện hạn ngạch thuế quan năm 2008. Về việcthực hiện hạn ngạch thuế quan năm 2009, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1- Đối với lá thuốc lá khô:

- Những doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phépnhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạnngạch thuế quan năm 2009, khi nhập khẩu lá thuốc lá khô có xuất xứ Campuchia(có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp theo quy định) thìlàm thủ tục nhập khẩu theo Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của BộCông Thương.

- Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơilàm thủ tục nhập khẩu hàng hoá thực hiện trừ lùi theo đúng quy định đối vớiGiấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩutrong hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Bộ Công Thương cấp.

2- Đối với thóc, gạo:

Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu khôngyêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải có C/Oform S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp.

3- Chế độ báo cáo và trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan:

a- Chế độ báo cáo số liệu nhập khẩu:

- Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai hànghoá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày21/12/2007 của Bộ Công Thương, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhậpkhẩu fax báo cáo ngay trong ngày về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý: 04.38725909);nội dung báo cáo ghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượnghàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu.

- Cục Hải quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hảiquan cửa khẩu (có cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết địnhsố 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc chếđộ báo cáo này.

Chi cục Hải quan cửa khẩu nào báo cáo không kịp thời trongngày, báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việc các doanh nghiệp nhập vượttổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương thì Chi cục trưởngvà Cục trưởng Cục Hải quan phải chịu trách nhiệm.

- Đối với những lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu theo hạnngạch thuế quan năm 2009, Hải quan các cửa khẩu nhập chưa báo cáo số liệu nhậpkhẩu cho Vụ Giám sát quản lý thì báo cáo bổ sung ngay sau khi nhận được văn bảnnày.

b- Trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan theo quy định tạiĐiều 3, Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương:

Do hiện nay chưa trừ lùi được bằng công nghệ thông tin; vìvậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi bằng phương pháp thủ công như sau:

Căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng tạiQuyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương và số liệunhập khẩu của từng mặt hàng theo từng tờ khai do các Chi cục Hải quan cửa khẩubáo cáo, Vụ Giám sát quản lý thực hiện trừ lùi hạn ngạch thuế quan.

Việc trừ lùi thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ thời gian faxthể hiện trên báo cáo của các Chi cục Hải quan cửa khẩu gửi Vụ Giám sát quảnlý; tờ khai nào thuộc báo cáo có thời gian fax trước thì trừ lùi trước. Nếutrong một báo cáo có nhiều tờ khai thì tờ khai nào có số đăng ký trước thì trừlùi trước. Việc trừ lùi được thực hiện ngay khi nhận được báo cáo.

- Khi tổng lượng hạn ngạch thuế quan của mặt hàng đã thựchiện được 70% thì Vụ Giám sát quản lý sẽ thông báo cho các Cục Hải quan đểthông báo cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu biết.

4- Để đảm bảo không nhập khẩu vượt hạn ngạch, việc làm thủtục hải quan của lô hàng có mặt hàng đã thực hiện được 70% tổng lượng hạn ngạchquy định tại Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thươngthực hiện như sau:

a- Sau khi đăng ký tờ khai hải quan xong, Chi cục Hải quannơi làm thủ tục nhập khẩu phải fax báo cáo ngay cho Vụ Giám sát quản lý về sốtờ khai, tên hàng, lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu và chưa đượcthông quan hàng hoá cho đến khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý.

b- Trong vòng 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được báo cáo,Vụ Giám sát quản lý tiến hành kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại và thông báobằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết còn hay hết hạn ngạch.

c- Khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý "cònhạn ngạch thuế quan và lô hàng vẫn nằm trong hạn ngạch" thì Chi cục Hảiquan cửa khẩu làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đâytheo Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, nếu lô hàng có sự saikhác về tên hàng, lượng hàng nhập khẩu so với khi đăng ký tờ khai thì Chi cụcHải quan cửa khẩu fax báo cáo Vụ Giám sát quản lý theo hướng dẫn tại tiết a,điểm 3 trên đây, để Vụ Giám sát quản lý điều chỉnh lại số liệu trừ lùi hạnngạch.

d- Khi nhận được thông báo của Vụ Giám quản lý "hạnngạch thuế quan đã được nhập khẩu hết" thì Chi cục Hải quan cửa khẩu khôngđược áp dụng Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thươngđể làm thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và các lô hàngtiếp theo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh