BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6510/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tiếp theo công văn số 826/GSQL-THngày 26/8/2013 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp cho mặt hàng là linhkiện đồng bộ, tháo rời; Căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Công Thương (Cục XuấtNhập khẩu) tại công văn số 8468/BCT-XNK ngày 20/9/2013, Tổng cục Hải quan hướngdẫn cụ thể như sau:

Đối với các lô hàng linh kiện tháorời đồng bộ, chấp nhận việc khai báo hàng hóa trên C/O căn cứ trên nguyên tắcphân loại của AHTN và WCO để đảm bảo phù hợp với quy định đối với phân loại mãsố. Theo đó, chấp nhận cách khai báo chung cho các mặt hàng giống nhau mã HS ởcấp độ 6 số trở lên mà không cần phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh