BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6513/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3704/HQHCM-CBLXLđề ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạmhành chính đối với công ty cổ phần TM CN Lâm Cường, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Việc xử phạt vi phạm hành chínhđối với hành vi nhập khẩu hàng hóa là chất thải nguy hại căn cứ vào quy địnhtại khoản 5 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ về xửlý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vựchải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009)và Điều 20 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý viphạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Việc áp dụng hình thức xử phạt bổsung tịch thu phương tiện chuyên chở, chứa đựng sử dụng để vi phạm hành chínhvà biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thực hiện theo quyđịnh tại khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 20 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môitrường; Điều 26, khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính và căn cứ vàohồ sơ vụ việc cụ thể để áp dụng theo đúng quy định.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với vụ việc cụ thể để xem xét thựchiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường