B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6513/TCHQ-QLRR
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần May Tiền Tiến.
(Địa chỉ: 234 khu phố6, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/TT-HQ ngày09/7/2015 của Công ty Cổ phần May Tiền Tiến (MST: 1200100067) vướng mắc về việcân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơsở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.

Tổng cục Hải quan đã xử lý trên hệ thống để công ty được ânhạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Công Bình (để b/cáo);
-
Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);
-
Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang