B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6514/TCHQ-QLRR
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt may - đầu tư thương mại Thành Công.
(Địa chỉ: 36 Tây Thạnh,Quận Tân Phú, Tp HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/TCG-PGN ngày10/7/2015 của Công tyCổphần Dệt may - đầu tư thương mại Thành Công (MST:0301446221) vướng mắc về việc ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩuđể sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối vớinguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ s thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiệncó tại hệ thống thông tin hải quan.

Tổng cục Hải quan đã xử lý trên hệ thống để công ty được ânhạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Công Bình (để b/cáo);
-
Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);
-
Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang