ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6514/UBND-KH
V/v nguồn vốn đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Xét văn bản số 135/BC-KHĐT-XDĐTngày 22/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định nguồn vốn và phầnvốn ngân sách địa phương cho dự án khởi công mới sửa chữa, cải tạo Trường Chínhtrị tỉnh Lâm Đồng,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Chấp thuận bố trí vốn đầu tư chodự án khởi công mới sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, với cácnội dung:

a) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhànước, tổng mức đầu tư 2.987 triệu đồng.

b) Tiến độ và phân kỳ đầu tư: bốtrí từ ngân sách tỉnh (nguồn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết) trong năm2014-2015.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cânđối và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện hoànthành dự án theo đúng nội dung trên./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, KH, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt