B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6515/TCHQ-QLRR
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:Công ty Cổ phần May Việt Hưng.
(Địa chỉ: 206 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01- 07/XNKngày 10/7/2015 của Công ty Cổ phần May Việt Hưng (MST: 0302417128) vướng mắc vềviệc ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối vớinguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theoquy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thôngtin hải quan.

Tổng cục Hải quan đã xử lý trên hệ thống để công tyđược ân hạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/cáo);
- Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);
- Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang