B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6516/TCHQ-QLRR
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần May Việt Thịnh.
(
Địa chỉ: 58Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 41/CV-VTC ngày10/7/2015 của Công tyCổphần May Việt Thịnh (MST: 0303614739) vướng mắc về việc ân hạn thuế 275 ngày đốivới nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính trên cơ sở thôngtin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.

Tổng cục Hải quan đã xử lý trên hệ thống để công ty được ânhạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Công Bình (để b/cáo);
-
Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);
-
Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang