BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6516/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy biến điện cao thế sử dụng điện môi lỏng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1873/HKTĐ ngày 8.10.2010 và công văn số 1812/HHKTĐ ngày 30.9.2010 củaCông ty CP tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á kiến nghị về thuế nhậpkhẩu mặt hàng thiết bị biến dòng điện, biến điện áp cao thế sử dụng điện môilỏng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng khu vực II, Cục Hải quanĐà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của doanh nghiệp tạicông văn nêu trên, Cục Hải quan Đà Nẵng đã kiểm tra sau thông quan đối với Côngty và điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị biến dòng, biến điệnáp cao thế sử dụng điện môi lỏng. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan ĐàNẵng báo cáo về Tổng cục Hải quan việc phân loại, áp dụng mức thuế các lô hàngthiết bị biến điện sử dụng điện môi lỏng của Công ty CP tập đoàn đầu tư thươngmại công nghiệp Việt Á từ năm 2005 đến nay, đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quancó cơ sở trả lời doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan Đà Nẵng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông