TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6518/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Đ/chỉ: 722 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0300514849

Trả lời văn bản số 1283/TC-TCh ngày04/08/2014 của Tổng Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu (có hiệu lực từ ngày27/05/2012):

- Tại Khoản 2 Điều 6 quy định đốitượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Trường hợp hàng hoá được cung cấptheo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ ViệtNam; hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Namnhư lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèmvới việc cung cấp hàng hoá, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trêncó hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hànghoá chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụthuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợpđồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồmcả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cảhợp đồng.”

- Tại Khoản 2 Điều 7 quy định đốitượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trường hợp hàng hoá được cung cấpdưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việccung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt,chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cungcấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trườnghợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợpđồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhàthầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày, ký hợp đồngvới Công ty Stinis Singapore Pte Ltd và Công ty Liebherr – Werk Nenzing GMBH đểmua máy móc, thiết bị có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như (lắpđặt, chạy thử, bảo hành …) thì khi thanh toán tiền Tổng Công ty có trách nhiệmtính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài (Công tyStinis Singapore Pte Ltd và Công ty Liebherr – Werk Nenzing GMBH) để nộp vàongân sách nhà nước như sau:

1) Trường hợp Tổng Công ty tách riêng được giá trịmáy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam:

+ Về thuế GTGT:

- Máy móc, vật tư: Chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theoquy định, Tổng Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT.

- Dịch vụ giám sắt lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn vậnhành, bảo hành:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Thuế suất GTGT(5%).

+ Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuếTNDN.

Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu đối với máy móc,thiết bị là 1%, đối với dịch vụ giám sắt lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn vận hành,bảo hành là 5%.

2) Trường hợp Tổng Công ty không tách riêng được giátrị máy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam:

+ Về thuế GTGT:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Thuế suất thuếGTGT (3%).

+ Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuếTNDN (2%).

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2528- 204755/x .thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga