BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 651TCHQ/KTTT
V/v: không thu thuế NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH CN PLUS Việt Nam
(lô 3, Đường 1A, Khu CN Biên Hòa II, Đồng Nai)
- Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 12/PVI /2004 ngày 24/12/2004 của Công ty TNHH CN PLUS Việt Nam đề nghịkhông thu thuế nhập khẩu mặt hàng vỏ bìa đựng hồ sơ do bề mặt bị trầy sước đãtái xuất trả người bán theo tờ khai xuất khẩu số 448/XK /TX ngày 18/11/2004 tạiChi Cục Hải quan Biên Hòa thuộc Cục Hải quan Đồng Nai, về việc này Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTCngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu.

- Căn cứ Quyết định số58TCHQ/QĐ/KTTT ngày 14/1/2005 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành qui trìnhmiễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đốivới hàng hóa XNK.

Công ty TNHH CN PLUS Việt Nam nhậpkhẩu mặt hàng vỏ bìa đựng hồ sơ để sản xuất hàng xuất khẩu tại các tờ khai số 3840/NSX ngày 9/7/2004, số 4334/NSX ngày 31/7/2004, số 4503/NSX ngày 6/8/2004,số 5304/NSX ngày 16/9/2004 và số 5621/NSX ngày 29/9/2004 nay do hàng hóa bịtrầy sước đã tái xuất trả chủ hàng nước ngoài tại tờ khai tái xuất số 448/XK /TXngày 18/11/2004. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ quiđịnh tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, Quyết địnhsố 58TCHQ/KTTT ngày 14/1/2005 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ hàng nhập khẩu,tái xuất khẩu để xem xét không thu thuế nhập khẩu cho số vỏ bìa đựng hồ sơ đãtái sản xuất của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty, Cục Hải quan Đồng Nai biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An