CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 652/CP-QHQT
V/v phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 Dự án hỗ trợ chương trình ngành nước do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 997/BNN-HTQT ngày 02 tháng 5 năm 2003) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1650/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2003; 2037/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 4 năm 2003) về việc phê duyệt dự án do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 “Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các viện thuộc ngành nước”, trị giá 35 triệu cu-ron Đan Mạch, thuộc Dự án Hỗ trợ Chương trình các ngành nước (WSPS) do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại.

2. Vốn đối ứng của tiểu hợp phần 1.4 là 7,5 tỷ đồng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ.

3. Việc mua sắm ô tô phục vụ cho tiểu hợp phần 1.4 thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1079/CP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về ô tô cho Dự án WSPS./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng