B NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/TCLN-KHTC
V/v làm rõ một số nội dung liên quan tới triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề nghị của các địa phương tại cuộc Họp trực tuyếnvề công tác bảo vệ và phát triển rừng doBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BộNN&PTNT) tổ chức vào ngày 24/04/2013, Tổng cục Lâm nghiệp cụ thể hóa, làmrõ một số nội dung liên quan tới triển khaichính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) như sau:

1. Về kinh phí thực hiện các đề án, dựán phục vụ chi trả DVMTR

Về nguyên tắc, toàn bộ kinh phí liên quan đến việc tổ chức thực hiệnchính sách chi trả DVMTR được quy định cụ thểtại các Điều 15 và Điều 23 trong Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 củaChính phủ (Nghị định 99). Tuy nhiên, đ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đề nghị các tỉnhnghiên cứu áp dụng như sau:

- Đối với các tỉnh có khả năng tự cân đối để thực hiện các nhiệm vụ: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) và Quỹ Bảo vệ và Phát triểnrừng tỉnh (Quỹ tỉnh) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) bốtrí nguồn ngân sách tỉnh đ xây dựngđề án, dự án làm căn cứ phục vụ chi trả DVMTR đến từng chủ rừng, hộ gia đình cánhân nhận khoán bảo vệ rừng.

- Trường hợp tỉnh có nguồn thu DVMTR lớn: Ngoài một phần kinh phí từ ngânsách tỉnh, Sở NN&PTNT và Quỹ tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh cho phép sử dụng một phần kinh phí quản lý (được tríchtối đa 10%) chưa sử dụng hết đ thựchiện các đề án, dự án liên quan tới kiểm tra,giám sát, đánh giá rừng, hỗ trợ kỹ thuật, tiến hành rà soát ranh giới, diệntích rừng và hiện trạng rừng đến từngchủ rừng phục vụ chi trả DVMTR.

- Với các tỉnh có nguồn thu DVMTR thấp: Trong trường hợp số tiền từ ngânsách tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện các đề án, dự án, nếu còn thiếu, SởNN&PTNT và Quỹ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị BộNN&PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trungương) tạm ứng kinh phí để triểnkhai, với cam kết hoàn trả bằng ngân sách củatỉnh trong vòng 24 tháng, đồng thờigửi kèm theo đề án, dự án đã được UBNDtỉnh phê duyệt theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hảitại văn bản 1221/VPCP-KTN ngày 01/03/2012.

2. Về mức chi trả cho nơi đạt mức khoán dưới 200.000 đồng/ha

- Theo quy định hiện hành, những khu rừng nằm trong lưu vực có cungứng DVMTR sẽ được hưởng tiền DVMTRtương ứng theo kết quả bảo vệ rừng(diện tích và chất lượng rừng tham gia cung ứng DVMTR). Chi tiết Hướng dẫnphương pháp xác định tiền chi trảDVMTR thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 80/2011/TT-BNNPTNT ngày23/11/2011 của Bộ NN&PTNT.

- Đối với những diện tích rừng nằm trong lưu vực có mức chi trả dưới200.000 đồng/ha: Sở NN&PTNT vàQuỹ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chủđộng xem xét, cân đối các nguồn lực, nguồn ngân sách tại địa phươngthông quacác chương trình, dự án kháchoặc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đểbổsung thêm mức kinh phí khoán bảo vệ rừng đạt 200.000 đồng/ha.

3. Về chính sách chi trả DVMTR trongnuôi trồng thủy sản

Ngày 27/02/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1607/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với đềnghị củaBộ NN&PTNT. Theo đó, Thủtướng Chính phủ đồng ý trước mắt chưa triểnkhai chính sách chi trả DVMTR trongnuôi trồng thủy sản; từ nay đến hết năm2015, Bộ NN&PTNT sẽ triển khai thực hiện thí điểm tại mộtsố tỉnh, đánh giá,tổng kếtvà báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quyết định.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị SởNN&PTNT, Quỹ tỉnh tham mưu choUBND tỉnh khn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- TT. Hà Công Tuấn (báo cáo);
- VP. UBND các tỉnh (để phối hợp chỉ đạo);
- Quỹ BV&PTR Việt Nam (theo dõi);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi