THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/TTg-KTN
V/v dự án lọc hóa dầu tại KKT Nhơn Hội tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (tờtrình số 3044/TTr-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định(tờ trình số 16/UBND-KTN ngày 04 tháng 4 năm 2013) về chủ trương triển khai dựán Lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn hội tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Địnhhướng dẫn Nhà đầu tư lập Dự án đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật cóliên quan; lưu ý kiến của các Bộ ngành.

2. Bộ Công Thương chủ trì phối hợpvới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan xem xét đánh giáhiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu tư này; đồng thời căn cứ tiến độ triểnkhai thực tế của các dự án lọc hóa dầu trong Quy hoạch phát triển ngành Dầu khíViệt Nam; trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điềuchỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án lọc hóa dầu, bảo đảm phù hợp với yêu cầuphát triển ngành Dầu khí Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, XD, GTVT, TNMT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3), NQ(30b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải