VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/VPCP-KTN
V/v phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ"

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (tờ trình số 11109/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012) về việc phê duyệt"Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngvận tải đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ", Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ quyđịnh hiện hành, các Quyết định phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạchphát triển có liên quan, xem xét, phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kếhoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướngđến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ" theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với nhucầu phát triển và điều kiện về phân bố nguồn lực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ