TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6521/CT-TTHT
V/v: Mã số thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2011.

Kínhgửi: VPĐH Hazama Corporation
Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé Quận 1
Mã số thuế : 0303204877

Trả lời văn thư số27. 07/HZM-2011 ngày 27/07/2011 của Văn Phòng về cấp mã số thuế đối với nhà thầunước ngoài, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.5, điểm 3.3cPhần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềviệc đăng ký thuế :

“Trường hợp nhà thầu, nhà thầuphụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam khi thực hiện dự án đầu tư, đãđăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế 10 số, nếu phát sinh các hợpđồng (thuộc dự án) tại các địa điểm khác, thì nhà thầu phải kê khai đăng kýthuế để được cấp mã số thuế 13 số cho các Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu,nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện từng hợp đồng theo mẫu “Tờ khaiđăng ký thuế mẫu 04.3-ĐK-TCT”.

Hồ sơ Đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu04.3-ĐK-TCT.

- Hợp đồng ký với bên Việt Nam(bản trích lục tiếng Việt).

- Giấy phép đầu tư, giấy phépthầu của Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếpthực hiện hợp đồng (nếu có).”

“ Mã số thuế 13 số được cấp cho:

..... Các văn phòng điều hành dựán từng hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tạiViệt nam...”

Trường hợp Văn phòng theo trìnhbày, là nhà thầu nước ngoài thực hiện các công trình xây dựng tại Việt Nam, ápdụng chế độ kế toán Việt Nam, được Sở xây dựng cấp giấy phép thầu xây dựng số 1681/2003/SXD-GPTXD và Cục thuế cấp mã số thuế 0303204877 ngày 25/03/2004 trựctiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế, nay có phát sinh các hợp đồng thầu xâydựng khác và đã được Sở Xây Dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hànhcông trình số 5458 ngày 20/07/2011 thì Văn phòng điều hành này được cấp mã sốthuế 13 số theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Văn Phòngbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
1439-122987/11- dtthanh

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga