BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6521/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số ngày 23/10/2013 của Công ty TNHH CumminsDKSH (Singapore) đề nghị được xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan số hàng thuộchợp đồng thuê kho số 68/VTR-NQ /2012 và số 88/VTR-NQ /2012 hiện đang gửi tại khongoại quan Vietrans Hải Phòng, Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Docác lô hàng đã được chủ hàng đã ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp trongnước và doanh nghiệp trong nước đã mở tờ khai nhập khẩu vào nội địa, đã nộp đủthuế theo khai báo và đã được cơ quan hải quan xác nhận giải phóng hàng trướckhi hết thời hạn gửi kho ngoại quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hảiquan TP. Hải Phòng căn cứ khoản 4 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là khoản 4 Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ) để làm thủ tục đưa từ kho ngoại quan vào nội địa đối với cáclô hàng đã được Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam) và Công ty CP xây lắp vàthương mại Trường Lộc làm thủ tục nhập khẩu tại các tờ khai số 170, 171, 172/NKD01 ngày 30/9/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 và tờkhai số 16561/NKD01 ngày 01/10/2013 tại Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư -Gia công Hải Phòng.

Tổngcục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cummins DKSH (Singapore) Pte Ltd
Đ/c: 24 Penjuru Road #03-02, Singapore (T/H)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh