BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6522/BTC-NSNN
V/v cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh LạngSơn

Căn cứNghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ vàThông tư liêntịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 củaliên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗtrợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015; Công văn số 4840/VPCP-KTTHngày 18/7/2011 củaVănphòng Chính phủ vềhỗ trợ kinh phí thực hiện cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các địaphương theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và đề nghị của địa phương; Bộ Tài chínhxác định tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012 củađịa phương là80.632 triệu đồng, nay Bộ Tài chính bổ sung tiếp có mục tiêu năm 2013cho ngân sách tỉnh số tiền là 29.332 triệu đồng (ngoài kinh phí đã bổ sung có mục tiêu trong dự toán năm 2012là 51.300 triệu đồng) để thực hiện hỗ trợ chiphí học tập và cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí cho các đối tượng và cơ sởgiáo dục năm 2012 theo chế độ quy định.

Đ nghị Tỉnh chỉđạo các cơ quan chức năng thực hiện rút dự toán số tiền 29.332 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nướctheo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chínhquy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tỉnh cótrách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng mục đích, đúng đối tượng và chế độquy định tại Nghị định s49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Cnh phủ.

Bộ Tài chính xin thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- S Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
-
Kho bạc nhà nước Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước;
-
Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp