BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6523/BNN-TCCB
V/v hướng dẫn thực hiện tuyển dụng công chức

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp

Trong khi chờThông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ trưởng đã cócông văn số 3730/BNN-TCCB ngày 12/11/2010 hướng dẫn thực hiện tuyển dụng côngchức, trong đó có hướng dẫn một số thủ tục về tuyển dụng công chức trong trườnghợp đặc biệt. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ phê duyệt kế hoạch và hướng dẫnkịp thời cho các đơn vị thực hiện, Bộ yêu cầu các đơn vị có nhu cầu, khẩntrương báo cáo về Bộ:

- Công văn củađề nghị Bộ được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, trong đó đềxuất nhân sự cụ thể, gửi kèm hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ, bảohiểm xã hội…

- Bản mô tả vịtrí công việc cần tuyển và các điều kiện cụ thể cho từng vị trí.

Công văn và hồsơ kèm theo, đề nghị gửi Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2010, quáthời hạn nói trên coi như đơn vị chưa có nhu cầu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà