BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6524/BTC-CST
V/v xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo Thông báo số 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 26/4/2013, Bộ Tài chính cócông văn số 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho đượcphép xuất khẩu theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòngChính phủ. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 4068/BCT-CNNgngày 10/5/2013, phản ánh vướng mắc của một số cơ quan hải quan địa phương, đểthực hiện đúng tinh thần của Thông báo số 407/TB-VPCP Bộ Tài chính hướng dẫnnhư sau:

1. Việc xuất khẩu các mặt hàngkhoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo đúng hướng dẫn tại các công văn chophép xuất khẩu khoáng sản tồn kho của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

2. Việc thu thuế xuất khẩu thựchiện theo các mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và kể từ ngày 09/6/2013 thực hiện theo Thông tưsố 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốthực hiện việc theo dõi xuất khẩu khoáng sản tồn kho thông qua việc trừ lùigiấy phép xuất khẩu theo công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cụcHải quan về hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Công văn này thay thế cho công văn số5212/BTC-CST ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu cóphát sinh vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Tài chính để xem xét giảiquyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai