VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6524/VPCP-TCCV
V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủtại Phiếu trình số 8930/PTr-TCCV ngày 21 tháng 8 năm2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thủ trưởng các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịchỦyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Thiđua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khenthưởng;

2. Cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trongviệc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân;

3. Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng công tác thẩmđịnh hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, bảo đảmkhách quan, chính xác.

Văn phòngChính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTg;
- Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn