BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6526/TCHQ-KTTT
V/v xét ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty CP VIGLACERA Tiên Sơn (Khu công nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục hải quan nhận được côngvăn số 37/VIT-KHSX ngày 08/11/2007 của Công ty Cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn về đềnghị xét ân hạn thuế sau chuyển đổi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 55 Luậtquản lý thuế số 78/2006/QH11 ;

- Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thì:

Việc tổ chức lại doanh nghiệpkhông làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Tuynhiên, điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượngchấp hành tốt pháp luật thuế phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy địnhtại điểm 2.2, Mục III, Phần C - Thông tư 59/2007/TT-BTC và điểm 2.1, Phần A –Thông tư 112/2005/TT-BTC dẫn trên.

Để xem xét kiến nghị của Công tyCổ phần VIGLACERA Tiên Sơn, đề nghị Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệplàm thủ tục XNK hàng hóa kiểm tra, đối chiếu với các quy định dẫn trên để xemxét, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG VỤ TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An