BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6528/BNN-HTQT
V/v Nhập khẩu thịt gia cầm và ngũ tạng từ Thái Lan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
- Cục Thú y

Ngày 26/11/2010 BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công hàm số 57001/1127 của Đại sứquán Thái Lan tại Hà Nội thông báo về việc đã gửi hai công văn số AC 0615/16225ngày 9 tháng 8 năm 2010 và công văn số AC 0615/19886 ngày 21 tháng 9 năm 2010 củaCục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan tới Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản về việc xuất khẩu thịt gia cầm và nội tạng từ Thái Lan sang Việt Nam.

Theo yêu cầu củaĐại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp TháiLan xuất khẩu thịt gia cầm và nội tạng sang Việt Nam (tài liệu gửi kèm theo).

Đề nghị Quý Cục gópý về kiến nghị của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và gửi về Vụ Hợp tác Quốc tếđể thông báo trả lời cho phía Bạn trước ngày 11/12/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-HTQT (ndh-03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung