BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 653/BTC-ĐT
V/v: thực hiện kế hoạch vốn TPCP năm 2008 các dự án y tế theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương

Năm 2008, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tíchcực triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyệnvà bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và cácnguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 được phê duyệt tại Quyết định số47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến hết ngày31/12/2008, vẫn còn một khối lượng vốn trái phiếu Chính phủ chưa triển khai docác nguyên nhân sau:

- Bộ Tài chính chưa nhận được quyết định đầu tư.

- Địa phương phân bổ vốn cho các dự án ngoài danh mục (saitên) so với danh mục dự án kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg

- Các dự án được phân bổ vốn thuộc danh mục kèm theo Quyếtđịnh số 47/2008/QĐ-TTg nhưng ngoài danh mục của công văn số 4087/BKH-TH ngày05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được giao.

- Một số địa phương có điều chỉnh số vốn đã phân bổ cho cácdự án.

Để tiếp tục khẩn trương thực hiện mục tiêu Đề án trong phạmvi tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ được giao; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án đã phân bổ vốn nhưng ngoài danh mục(sai tên dự án) so với danh mục dự án kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg :

Bộ Tài chính đã có công văn số 16128/BTC-ĐT ngày 31/12/2008thống nhất với đề nghị điều chỉnh tên của các dự án theo đề nghị của Bộ Y tếtại công văn số 8223/BYT-KH-TC ngày 03/12/2008. Bộ Tài chính tiếp tục thẩm travà thông báo cho địa phương làm cơ sở thực hiện.

2. Đối với các dự án được phân bổ vốn thuộc danh mục kèmtheo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg nhưng ngoài danh mục của công văn số 4087/BKH-THngày 05/06/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn ThiệnNhân; Bộ Y tế đã có công văn số 8224/BYT-KH-TC ngày 03/12/2008 gửi Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đề nghị bổ sung danh mục các dự án triển khai kế hoạch năm 2008 trongtổng mức vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 9298/TTr-BKH ngày 22/12/2008 về việc này.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thẩm tra và thông báo cho địa phươnglàm cơ sở thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư thực hiện tốt các việc sauđây:

a) Đối với các dự án đã bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm2008, đã được quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2009 nhưng chưa gửi quyết địnhđầu tư tới Bộ Tài chính: khẩn trương gửi tới Bộ Tài chính làm cơ sở thẩm tratiếp tục thực hiện.

Đối với những dự án đã bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm2008 nhưng đến hết ngày 31/12/2008 chưa quyết định đầu tư theo quy định; khẩntrương lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành, gửi Bộ Tàichính; đồng thời đăng ký thực hiện vào kế hoạch năm 2009 theo quy định tạiThông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theoNghị quyết số 18/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII gửi Bộ Tài chínhđể thẩm tra làm cơ sở thực hiện.

b) Trường hợp tiếp tục phân bổ kế hoạch do chưa phân bổ hếtkế hoạch:

Trường hợp các địa phương tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn năm2008 cho các dự án đảm bảo phù hợp với danh mục dự án đã ghi trong Quyết địnhsố 47/2008/QĐ-TTg thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đúng tên dự án theoquyết định đầu tư thì đề nghị đăng ký thực hiện vào kế hoạch năm 2009 theo quyđịnh tại Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính, gửi BộTài chính để thẩm tra làm cơ sở thực hiện.

c) Trường hợp các địa phương điều chỉnh kế hoạch vốn đã phânbổ cho dự án:

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án phải đảmbảo không vượt tổng mức vốn đã giao cho địa phương, không vượt tổng mức đầu tưcủa dự án. Đối với các dự án được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thì số vốn đượcbố trí sau điều chỉnh không được thấp hơn số vốn đã được thanh toán hoặc tạmứng trong kế hoạch năm 2008 (kèm xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch vềsố vốn đã giải ngân).

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Lưu VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu