BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 653/TCHQ-GSQL
V/v kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu)

Phúc đáp công văn số 0592/BCT-XNK ngày 21/01/2009 của BộCông Thương về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007 của Chính phủvề kinh doanh xăng dầu không có nội dung quy định quản lý hoạt động kinh doanhchuyển khẩu xăng, dầu.

Về bản chất, việc kinh doanh chuyển khẩu xăng, dầu không ảnhhưởng đến nguồn nội địa và không liên quan đến việc bù lỗ của Nhà nước, thươngnhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh xăng, dầu.

Do vậy, đối với thương nhân có nhu cầu kinh doanh chuyểnkhẩu xăng, dầu qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có giấy phép củaBộ Công Thương, được thực hiện thủ tục hải quan ngay tại Hải quan cửa khẩu, bảođảm đúng nguyên tắc và các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanhchuyển khẩu hàng hóa.

Đề nghị Bộ Công Thương báo cáo và trình Chính phủ bổ sungNghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007 của Chính phủ về nội dung trên.

2) Trong khi chưa bổ sung Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày06/04/2007 của Chính phủ về nội dung trên và xăng, dầu là mặt hàng kinh doanhcó điều kiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép cho thươngnhân có nhu cầu kinh doanh chuyển khẩu xăng, dầu qua cửa khẩu Việt Nam để Hảiquan cửa khẩu có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan chuyển khẩu xăng, dầu.

Trân trọng sự hợp tác của quý Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh