BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6531/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu đường tinh luyện.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03.09/CV-CTY ngày 15/9/2012 của Công ty TNHH Kim Hà Việt về việc đề nghị được chuyển từ hình thức tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng đường tinh luyện sang hình thức nhập khẩu ủy thác cho các công ty có hạn ngạch thuế quan (Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu) và việc nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện từ kho ngoại quan theo hình thức nhập khẩu ủy thác cho các công ty có hạn ngạch. Qua nghiên cứu hồ sơ và các quy định pháp luật liên quan đối với trường hợp cụ thể này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp Công ty đề nghị cho phép nhập khẩu ủy thác mặt hàng đường thuộc 02 tờ khai tạm nhập số 9488/NTA01 ngày 26/6/2012, số 9489/NTA01 ngày 26/6/2012 cho các Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu có hạn ngạch thuế quan:

- Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC cho phép doanh nghiệp được chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất.

- Theo quy định tại Mục 3 Chương 5 Luật Thương mại; Điều 17, Điều 18 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về việc ủy thác mua bán hàng hóa thì công ty Kim Hà Việt khi thực hiện hợp đồng ủy thác với các Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu sẽ được sử dụng hạn ngạch do Bộ Công Thương đã cấp cho các công ty này. Tuy nhiên, theo hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp thì các thời điểm mở các tờ khai tạm nhập đều trước thời điểm ký kết các hợp đồng ủy thác và vấn đề phát sinh này chưa được hướng dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật.

- Xét trên thực tế, trường hợp các Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu có hạn ngạch, có nhu cầu sử dụng, có nhu cầu sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Nếu không cho phép các doanh nghiệp này sử dụng sẵn lượng đường đã tạm nhập (có sẵn trong nước) thì các doanh nghiệp này vẫn phải tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng nhập khẩu từ nước ngoài về. Như vậy, nếu chấp nhận cho Công ty Kim Hà Việt được thực hiện nhập khẩu ủy thác theo các hợp đồng đã ký với các Công ty nêu trên đối với lượng hàng đường tạm nhập sẽ giúp giải quyết được khó khăn của chính doanh nghiệp (do chưa tái xuất được hàng), vừa tạo thuận lợi để các Công ty sản xuất trong nước (Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu) đưa lượng đường này vào sản xuất. Về mặt tổng thể, lượng đường theo hạn ngạch thuế quan vẫn được quản lý và nằm trong tổng lượng được nhập khẩu theo hạn ngạch. Tuy nhiên, việc này có liên quan đến việc sử dụng hạn ngạch Bộ Công Thương cấp, do vậy Tổng cục Hải quan trao đổi với quý Bộ để thống nhất, hướng dẫn Công ty thực hiện.

2. Đối với trường hợp mặt hàng đường gửi kho ngoại quan theo 02 tờ khai số 6740/KNQT03 G và 6741/KNQT03G ngày 17/7/2012 nay xin chuyển quyền sở hữu cho các Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (là các Công ty được cấp hạn ngạch thuế quan) và đưa vào nội địa:

Mặt hàng đường được phép gửi kho ngoại quan và hàng trong kho ngoại quan được quyền chuyển đổi chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, nhưng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì không cho phép đưa vào nội địa những mặt hàng thuộc Danh mục hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng do Bộ Công Thương. Tuy nhiên, trường hợp này các Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu nhập khẩu đường từ kho ngoại quan với mục đích làm nguyên liệu sản xuất. Do vậy, để có cơ sở xử lý thống nhất, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ về trường hợp này.

Tổng cục Hải quan trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

(Gửi kèm công văn số 03.09/CV-CTY và hồ sơ đính kèm)

>> Xem thêm:  Phân tích nội dung, ưu điểm, nhược điểm và thực tiễn áp dụng một biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Văn phòng Chính Phủ là gì ? Quy định về văn phòng chính phủ