B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6531/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc của HQHP tại công văn số 4116.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4116/HQHP-TXNK ngày04/6/2015 của Cục Hải quan TP. HảiPhòng vướng mắc trong việc báo cáo theo mẫu đối với trường hợp báo cáo tìnhhình tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đối với vướng mắc tại mẫu báo cáo định kỳ tình hình tham vấnvà xác định trị giá tính thuế theo mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1071/QĐ-TCHQ ngày 16/4/2015 về việc ban hành Danh mục hệ thống các loại báocáo định kỳ (nêu tại công văn số 4116/HQHP-TXNK ): Tổng cục Hải quan ghi nhận kiếnnghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và sẽ nghiên cứu ban hành biểu mẫu thay thếtrong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b, Hoa).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn