BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6532/TCHQ-GSQL
V/v nộp bản phô tô C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến bột mỳ Mê kông.
(Đ/c: KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số MK 00130042/ MK-CV-KT đề ngày16/10/2013 của Công ty về việc xin nộp bổ sung C/O mẫu AI để được hưởng ưu đãitheo Hiệp định thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Căn cứ Điều 11, Phụ lục 4, Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứtrong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ thì“… C/O Mẫu AI gốc phảiđược nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục nhậpkhẩu cho hàng hóa liên quan”

2. Căn cứ quy định tại Khoản 3.5 Mục I và Khoản 5,Mục II Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 thì tại thời điểm đăng ký tờkhai hải quan, để được xem xét hưởng ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mạihàng hóa Asean - Ấn Độ, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định, công ty phảinộp cho cơ quan hải quan bản gốc C/O mẫu AI hợp lệ, hoặc trong trường hợp chưacó C/O để nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì Công ty phải có vănbản đề nghị chậm nộp C/O.

Do đó, việc nộp bổ sung C/O trong trường hợp đề cậptại công văn dẫn trên để được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt, là khôngphù hợp với những quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh