TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6536/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty TNHH TBS Việt Nam
Địa chỉ: 87 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0306717450

Trảlời văn thư số 0108/14/TBS ngày 09/07/2014 của Công ty về chính sách thuế, CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại Khoản 9 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào:

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạchtoán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giácủa tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươitriệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt.

- Tại Khoản 1 Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuếGTGT đầu vào

Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặcchứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGTthay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinhdoanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

…”

Căncứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳtính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi)

-Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọikhoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hànghoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuếGTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”

-Tại Khoản 2.15 Điều 6 chi quy định các khoản chi không được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế:

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sởhữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếpvới đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trườnghợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanhtrực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảngkê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)kèm theo các hoá đơn thanh toán tiềnđiện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanhthanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không cóbảng kê (theo mẫu số02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với ngườicho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tếtiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Trường hợp theo trình bày, Công ty có thuê mặt bằng của cánhân để kinh doanh, hàng tháng khi thanh toán tiền thuê nhà, chủ nhà sẽ trựctiếp kê khai thuế tại cơ quan thuế và cung cấp cho Công ty hóa đơn bán hàng vàgiấy nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN vào Ngân sách Nhà Nước đối với hoạt động chothuê nhà thì khoản thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp tiền Công ty không được kêkhai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đối với hóa đơn tiền điện, nước với tên và địa chỉ của chủnhà do Công ty trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp thì được tính vào chi phíđược trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ bảng kê (theo mẫu số02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ) kèm theo hóa đơn, chứngtừ thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. Sốthuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn tiền điện, nước Công ty không được kê khaikhấu trừ thuế GTGT đầu vào.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2230-170069 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga