TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6537/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty Thương mại Dịch vụ Du lịch Hưng Bình
Địa chỉ: 17 Hàn Thuyên, Phường Bến nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế : 0306717080

Trả lời văn thư số 004/CV-HB /2014 ngày 05/8/2014 của Công ty về lập hóađơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Nguyên tắc lập hoá đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giaocho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tưnày.

b)Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợphàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụdùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêudùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất);xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nộidung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;khôngđược tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sửdụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viếthoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoáđơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trênhoá đơn thì không Phảigạch chéo.”

Căn cứ Điều9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuếgiá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảohiểm:

“1. Doanhnghiệp bảo hiểm thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luậtcó liên quan.

2. Mộtsố trường hợp thực hiện như sau:

….

c) Đốivới trường hợp thu hộ, chi hộ cho doanh nghiệp bảo hiểm khác:

- Khi thu hộ tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp hoặc đại lý là tổ chức thuhộ có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, trên hóa đơn ghi rõ thuhộ Công ty bảo hiểm (tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty) theo Hợp đồng bảohiểm (số, ngày, tháng, năm của hợp đồng). Doanh nghiệp hoặc đại lý thu hộ khônghạch toán doanh thu mà hạch toán khoản thu hộ và kê khai, nộp thuế GTGT đối vớikhoản thu này. Đối với doanh nghiệp nhờ thu hộ, khi nhận tiền từ doanh nghiệpthu hộ thì lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty bảo hiểm thu hộ, trên hóa đơn ghirõ nhận tiền phí bảo hiểm do Công ty bảo hiểm hoặc đại lý (tên, địa chỉ, mã sốthuế của công ty) thu hộ theo hợp đồng bảo hiểm (số, ngày, tháng, năm của hợpđồng); số thuế GTGT được ghi trên hóa đơn bằng đúng số thuế GTGT mà doanhnghiệp thu hộ đã thu của khách hàng. Hóa đơn này làm căn cứ để doanh nghiệp thuhộ khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi tính thuế GTGT phải nộp, đồng thời là căn cứđể doanh nghiệp nhờ thu hộ hạch toán doanh thu, kê khai, nộp thuế GTGT theo quyđịnh.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày có ký hợp đồng làm đại lý về sảnphẩm bảo hiểm du lịch cho Công ty TNHH Phi nhân thọ AIG (Việt Nam), theo quyđịnh trong hợp đồng Công ty tìm kiếm khách hàng, cấp chứng nhận bảo hiểm chokhách hàng và thu phí bảo hiểm du lịch của khách hàng thì khi thu phí bảo hiểmcủa khách hàng, Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách hàng. KhiCông ty AIG nhận tiền phí bảo hiểm của khách hàng từ Công ty thì phải lập hóađơn giao cho Công ty theo hướng dẫn trên. Việc Công ty đề nghị được lập 01 hóađơn cho tất cả các khách hàng mua bảo hiểm là không đúng quy định.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Quận.1;
- Lưu (TTHT, HC).
2560-207580/14-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga