ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6538/STP-BTTP
V/v triển khai thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: ĐoànLuật sư thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ Tư pháp ban hànhThông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghịđịnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghịđịnh hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghềnghiệp của luật sư. Thông tư số 17/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày01 tháng 12 năm 2011 và thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư,Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Bộ Tư pháp có Côngvăn số 6877/BTP-BTTP giao Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư địa phương để triển khai Thông tư số 17/2011/TT- BTP.

Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Công vănsố 6877/BTP-BTTP nói trên, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn luật sư Thành phố phối hợpthực hiện các nội dung như sau:

1. Phổ biến, quán triệt các quy định tại Thôngtư số 17/2011/TT-BTP đến Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các luật sư thành viêncủa Đoàn bằng những hình thức thích hợp.

2. Lập hồ sơ, sổ sách theo mẫu quy định tại Thôngtư 17/2011/TT-BTP (Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến; Sổ theo dõi việc thamgia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thựchiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật, xử lý viphạm; Sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại).

3. Thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạtđộng theo quy định tại Chương VI của Thông tư số 17/2011/TT-BTP (gửi báo cáo 6tháng và hàng năm về Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấnđề vướng mắc, đề nghị Đoàn Luật sư trao đổi với Sở Tư pháp Thành phố để cùngthảo luận và giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Thông tư 17/2011/TT-BTP và Công văn số 6877/BTP-BTTP);
- Hội Luật gia Thành phố;
- Lưu (VT, BTTP/Ta.).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương