BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6538/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Hợp Nhất

Trả lời công văn số 03/QTHN-VTngày 15/11/2007 của Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Hợp Nhất về việcghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Cổ Phần Chuyển PhátNhanh Quốc Tế Hợp Nhất không phải là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chínhkinh doanh vật phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Căn cứ điểm 2 (gạch đầu dòng thứ2), mục I Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửiqua dịch vụ chuyển phát nhanh thì Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế HợpNhất phải làm thủ tục hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩugửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế.

Đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế (nơi Công ty dự kiến sẽ làm thủ tụchải quan đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) để được hướng dẫngiải quyết thủ tục cụ thể về thủ tục hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu (bao gồm cả địa điểm làm thủ tục hải quan)

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng (để t/hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc