BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6538/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2980/HQBRVT-TXNK ngày 17/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáovề việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trên Hệ thống GTT01 đối với cácmặt hàng xe tải, xe khách đã qua sử dụng hiệu Hyundai, Kia, xuất xứ Hàn Quốc nhậpkhẩu. Qua xem xét, Tổng cục thấy Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiệnkiểm tra tham vấn, xác định giá tính thuế đối với một số mặt hàng nêu trên chưađúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và chưa đúng hướng dẫn theo quy định tạiThông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, cụ thể:

1. Xác định trị giá tính thuế hoặc chấp nhận trịgiá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra và thông tin tại cơ sở dữ liệu giá:

Stt

Số/ngày tờ khai

Tên hàng

Đơn giá KB
(USD)

Đơn giá HQBRVT xác định (USD)

Mức giá kiểm tra

Mức giá trên Hệ thống GTT01

I. Đối với xe ô tô khách hiệu Hyundai:

1

9/NKD ngày 15/8/2013

Xe ô tô khách thành phố hiệu Hyundai Super Aero City (33 chỗ ngồi + 27 chỗ đứng) đã qua sử dụng, sản xuất 2008, xuất xứ Hàn Quốc

9400

10000

30000

2

7/NKD ngày 29/6/2013

Xe ô tô khách hiệu Hyundai Universe Luxury, đã qua sử dụng, sản xuất 2008, 47 chỗ, xuất xứ Hàn Quốc

29000

29000

30000

30000 (Tờ khai số 7670/NKD ngày 10/4/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVII)

II. Đối với xe tải 1.2 tấn hiệu Kia Bongo III, đã qua sử dụng, xuất xứ Hàn Quốc:

1

6/NKD ngày 27/6/2013

- Loại xe sản xuất năm 2011

3700

3700

4600

4600 (TK 12513/NKD ngày 03/6/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVII)

2

11/NKD ngày 04/9/2013; số 8/NKD ngày 12/8/2013; số 13/NKD ngày 17/9/2013; số 3/NKD ngày 10/5/2013; 6/NKD ngày 27/6/2013

- Loại xe sản xuất năm 2010

3450; 3500; 3550; 3600; 3700

3600; 3650; 3700

4400

4400 (TK 13855/NKD ngày 06/8/2013; 9752/NKD ngày 13/6/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVIII)

3

3/NKD ngày 10/5/2013; 6/NKD ngày 27/6/2013; 8/NKD ngày 12/8/2013; 15/NKD ngày 23/10/2013; số 2/NKD ngày 26/4/2013

- Loại xe sản xuất năm 2009

3400; 3450; 3500

3400; 3450; 3500

4000 (DM348) 4200 (DM3286)

4200 (TK số 11374/NKD ngày 21/5/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVll; 11072/NKD ngày 05/8/2013 tại Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng)

4

3/NKD ngày 10/5/2013; 8/NKD ngày 12/8/2013

- Loại xe sản xuất năm 2008

3250; 3350

3350

3800 (DM348); 4000 (DM3286)

4000 (TK 12660/NKD ngày 01/8/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVI; 10082/NKD ngày 07/5/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVII)

III. Đối với xe tải 1 tấn, hiệu Hyundai Porter II, đã qua sử dụng, xuất xứ Hàn Quốc:

1

11/NKD ngày 4/9/2013; 12/NKD ngày 17/9/2013

- Loại xe sản xuất năm 2010

3600; 3650

3600; 3650

4200

4200 (TK 19717/NKD ngày 27/8/2013 tại Chi cục HQCK Cảng HP KVII)

2

12/NKD ngày 17/9/2013; 15/NKD ngày 23/10/2013; 2/NKD ngày 26/4/2013

- Loại xe sản xuất năm 2009

3400; 3450

3400; 3450

4000

4000 (TK 12458 tại Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng; TK 193/NKD ngày 24/4/2013 tại HQ Cảng Vict)

3

2/NKD ngày 26/4/2013

- Loại xe sản xuất năm 2008

3250

3350

3800

3800 (TK 193/NKD ngày 24/4/2013)

2. Về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan:

Ngày 24/7/2013, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạotrên Hệ thống GTT01: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định trị giátính thuế đúng quy định đối với mặt hàng xe tải 1.2 tấn, hiệu KIA BONGO III, sảnxuất 2008; 2009; 2010, xe đã qua sử dụng, tổng trọng lượng có tải tối đa khôngquá 5 tấn, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu tại các tờ khai số 3/NKD ngày 10/5/2013;số 1/NKD ngày 16/4/2013 và mặt hàng xe tải 1 tấn, Hiệu Hyundai Porter II, sảnxuất 2008; 2010, xe đã qua sử dụng, tổng trọng lượng có tải tối đa dưới 5 tấn,xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu tại tờ khai số 2/NKD ngày 26/4/2013. Tuy nhiên, đếnnay Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn không thực hiện đúng chỉ đạo của Tổngcục Hải quan mà vẫn để tình trạng xác định trị giá tính thuế các mặt hàng nêutrên thấp hơn mức giá kiểm tra và cơ sở dữ liệu giá.

3. Về nội dung báo cáo tại công văn số2980/HQBRVT-TXNK ngày 17/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Theo báo cáo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đãxác định trị giá tính thuế và chấp nhận trị giá khai báo mặt hàng nhập khẩu tạicác tờ khai nêu trên thấp hơn mức giá kiểm tra tại Danh mục rủi ro hàng nhập khẩucấp Tổng cục và cơ sở dữ liệu giá với lý do có xem xét đến các yêu tố ảnh hưởngđến trị giá như: thời gian hoạt động của xe, chế độ bảo dưỡng trước khi nhập khẩu,điều kiện môi trường hoạt động của xe trước khi nhập khẩu... do có các yếu tốnày nên chất lượng của các mặt hàng xe nêu trên đăng ký tại Cục Hải quan tỉnhBà Rịa Vũng Tàu không tốt bằng mặt hàng giống hệt, tương tự so với các doanhnghiệp khác nhập khẩu.

Qua xem xét, Tổng cục Hải quan thấy rằng giải trìnhcủa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không phù hợp vì thiếu các tài liệu cụthể để chứng minh các yếu tố có ảnh hưởng đến trị giá tính thuế của các mặthàng nêu trên đăng ký tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu so với mặt hàng giốnghệt, tương tự có trên Hệ thống GTT01; thiếu các số liệu khách quan, định lượngđược để xác định mức độ giảm trừ (nếu được phép giảm trừ) so với mặt hàng giốnghệt, tương tự.

Để việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tínhthuế đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011; công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổngcục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

1. Chấm dứt ngay tình trạng xác định trị giá tínhthuế thấp hơn cơ sở dữ liệu giá theo đúng quy định tại khoản b mục3 Phần II Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tàichính và điểm 1.2 khoản 1 công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày14/6/2013 của Tổng cục Hải quan; chấn chỉnh việc thực hiện các chỉ đạo của Tổngcục;

2. Báo cáo cơ sở xác định trị giá đối với các mặthàng nêu trên; cơ sở xác định trị giá tính thuế 10.000USD/chiếc đối với mặthàng Xe ô tô khách thành phố hiệu Hyundai Super Aero City (33 chỗ ngồi + 27 chỗđứng), sản xuất năm 2008, đã qua sử dụng, tay lái thuận nguyên gốc nhập khẩu tạitờ khai số 9/NKD ngày 15/8/2013. Báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của từngbộ phận, từng cá nhân trong quy trình kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tínhthuế đối với các trường hợp xác định trị giá tính thuế thấp hơn cơ sở dữ liệugiá. Đặc biệt là các trường hợp xác định giá thấp hơn mức giá kiểm tra sau khiđã có chỉ đạo của Tổng cục;

3. Rà soát lại việc tổ chức tham vấn và xác định trịgiá không đúng quy định đối với mặt hàng xe bus, xe tải và các mặt hàng khác đểtổ chức tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/11/2013).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh BàRịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng