BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 654/BNV-TTPC
Về việc triển khai công tác tranh tra, kiểm tra năm 2003

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Vụ tổ chức cán bộ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ban Tổ chức Chính quyền các tỉnh, thành phố

Ngày 05/8/2002 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã thông qua Nghị định quyết số 02/2002/QH11 quy định danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, theo đó Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ được đổi tên thành Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, cho đến nay Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ vẫn chưa được Chính phủ chính thức ban hành. Theo đó dự kiến được đưa ra trong dự thảo Nghị định thì Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thành lập trên cơ sở phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Pháp lệnh Thanh tra.

Trước tình hình trên và trong khi chờ ổn định tổ chức của tổ chức thanh tra Bộ, năm 2003 Bộ Nội vụ không ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra như những năm trước đây. Bộ Nội vụ yêu cầu Vụ tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ban tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể của Bộ, ngành và địa phương mình trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Nhà nước năm 2003. Trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực sau như:

- Công tác sắp xếp lại tổ chức và tinh giảm biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức ở từng vị trí và của người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

- Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp của cán bộ, công chức;

- Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

Vậy Bộ Nội vụ thông báo để Vụ tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ban tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện yêu cầu trên.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều