UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654 /SXD-KTTH
V/v hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm Quản lý vàphát triển nhà ở .

Ngày 22 tháng 4 năm 2014 Bộ Tàichính ban hành Thông tư số 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộptiền sử dụng đất, tiền mua nhà ởthuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải phápchủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2014 (sau đây gọi tắt Thông tư số 48/2014/TT-BTC )Trong đó Thông tư số 48/2014/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng và phạm vi điềuchỉnh, điều kiện, thời gian và thời điểm, trình tự thủ tục và thẩm quyền gia hạnnộp tiềnmuanhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

- Đối tượng áp dụng và phạm vi điềuchỉnh việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tạiĐiều 6, Điều 7, Thông tư số 48/2014/TT-BTC .

- Điều kiện được gia hạn nộp tiềnmua nhà ở thuộc sởhữu nhà nước được quy định tại Điều 8, Thông tư số 48/2014/TT-BTC .

- Thời gian và thời điểm được giahạn nộp tiền muanhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 9, Thông tư số48/2014/TT-BTC .

- Trình tự, thủ tục và thẩm quyềngia hạn nộp tiền muanhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 10, Thông tưsố 48/2014/TT-BTC .

Nay Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Longthông báo đến Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Website SXD VL;
- Lưu: VT, P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình