VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: Bổ sung cảng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (công văn số 3596/UBND-KT ngày 25 tháng 7 năm 2012) và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2901/BTNMT-KH ngày 16 tháng 8 năm 2012) về việc bổ sung cảng Hòn Khoai vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Giao thông vận tải giải quyết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 22
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn