TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6542/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP L & A
Địa chỉ: 19 M Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh
Mã số thuế: 0302269938

Trả lời văn bản số 04/LA /2014 ngày 27/06/2014 của Công ty về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“c.2) Giảmtrừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Ngườinộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đãđăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khingười nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quanthuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnhtrong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừgia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảmtrừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừgia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ chongười phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuếthực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnhcho năm tính thuế đó.

...

d) Ngườiphụ thuộc bao gồm:

d.4) Các cánhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡngvà đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.2) Ôngnội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bácruột của người nộp thuế.

...

g.4) Đốivới các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồsơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bảnchụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

g.4.2) Cácgiấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

...

Các giấy tờhợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lýnào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

- Bản chụpgiấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụpsổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

- Bản chụpđăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

- Bản tựkhai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lýthuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việcngười phụ thuộc đang sống cùng.

- Bản tựkhai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lýthuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú vềviệc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng(trường hợp không sống cùng).

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụthuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từtiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo vănbản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thunhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhậplưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trựctiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuếđó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếpkhai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộctheo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuếtrực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhậpcá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

i) Ngườinộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộcmột lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộpthuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơchứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theohướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

Trường hợpđối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là bà ngoại không sốngcùng đối tượng nộp thuế (không có thu nhập và ngoài độ tuổi lao động) thì đốitượng nộp thuế nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại tiết g.4Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với bản tự khai theo mẫu21b/XN-TNCN phải được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xácnhận người phụ thuộc đang sống ở địa phương và không có ai nuôi dưỡng để làmcăn cứ xác định là người phụ thuộc và tính giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộpthuế.

Trường hợp ngườilao động đã lập bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định ởđơn vị cũ, nay chuyển sang Công ty làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứngminh người phụ thuộc như đăng ký lần đầu theo quy định tại tiết h.2.1.1.1, điểmh, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP trả lời để Công tybiết và thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tạicông văn này.

Nơi nhận:
- Như trên
- CCT Bình Thạnh “để biết”
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
2176-167034/2014-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga