TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6545/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Chi nhánh 2 Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại TP.HCM
Địa chỉ: lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Mã số thuế: 3600359484-004

Trả lời văn bản số BAYER/15072014 ngày16/07/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định thu nhập từtiền lương tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập ngườilao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chấttiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp,trợ cấp sau:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiềnngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuếđược hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo(nếu có).

...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí,điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mứckhoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việctrong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mứckhoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổchức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mứcxác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫnthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

...”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ các quy định trênvà theo trình bày của Công ty:

Trường hợp Công ty chi phụcấp tiền điện thoại chongười lao động được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động, quy chế Công ty nếu khoản chi này có hoá đơn hợppháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN, không tính vào thu nhập chịu thuế của ngườilao động, nếu không có hoá đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2325-174886/2014-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga