BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 654TCHQ/GSQL
V/v: thanh toán tiền hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Ngânhàng Nhà nước Việt Nam

Phúccông văn số 22/CV-QLNH ngày 06/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước gửi Tổng cục Hảiquan đề nghị cho ý kiến về việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu của Công ty liêndoanh M-I Việt Nam cho Công ty M-I Singapore. Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theobáo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn số 255/CHQ-NV ngày25/01/2005 thì căn cứ để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu làm thủ tục hải quan chocác lô hàng nhập khẩu đứng tên trên tờ khai hải quan là Công ty PVEP:

-Hợp đồng dầu khí của Công ty Cửu Long JOC ký với Tổng Công ty dầu khí Việt Nam.

- Ủyquyền của Công ty Cửu Long JOC cho Công ty PVEP khai báo làm thủ tục nhập khẩuđối với vật tư thiết bị đã được Bộ Thương mại cấp phép nhập khẩu miễn thuế.

Vềviệc thanh toán đối với lô hàng, đề nghị Quý cơ quan căn cứ vào hợp đồng nhậpkhẩu, giấy ủy quyền cho Công ty PVEP làm đại lý thủ tục Hải quan và các chứngtừ về hàng hóa, vận đơn hàng nhập khẩu để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An