BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6550/TCHQ-GSQL
V/v TNTX kho ngoại quan đối với hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 2308/HQBD-GSQL ngày 21/9/2010 của Cục Hải quan BìnhDương đề nghị được làm thủ tục tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hànghóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 vàcông văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Về quản lý và thủtục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan từ nước ngoài hoặc từ nội địa,đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ và Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện.

Đối với trường hợptương tự tại Cục Hải quan Đồng Nai, thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Lãnhđạo Bộ Tài chính, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinhtế thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng, doanh nghiệp chưa tìm kiếm được thịtrường xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày20/2/2009 và công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009 hướng dẫn việc tạm nhậptái xuất kho ngoại quan đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

Trong giai đoạnhiện nay, để đảm bảo công tác quản lý hải quan và không tạo thành tiền lệ, vượtquá quy định của các văn bản pháp quy, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hảiquan Bình Dương thực hiện đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Đối với các lô hàng sản phẩm chờ xuấtkhẩu hiện đang gửi kho ngoại quan (nếu có), yêu cầu doanh nghiệp chế xuất và chủkho ngoại quan phải làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan trước ngày20/11/2010.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cty LD TNHH Nippon Express: để thực hiện;
(ĐC: P53, tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh