BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6550/TCHQ-KTTT
V/v Báo cáo số liệu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện yêu cầu của Đoàn Thanhtra Chính phủ về việc quản lý thuế tạm thu đã nộp trên tài khoản tiền gửi. Ngày08/11/2007 Tổng cục Hải quan đã có FAX số 131 đề nghị các đơn vị cung cấp sốliệu. Nay theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra số liệu cung cấp cần chi tiết số dưtài khoản tiền gửi về thuế tạm thu theo từng tờ khai của từng doanh nghiệp đến30/09/2007. Vì vậy, đề nghị các đơn vị lập bảng kê chi tiết báo cáo số liệutheo mẫu đính kèm công văn này.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan(Vụ KTTT XNK) trước 30/11/2007; đề nghị gửi kèm bản mềm (EXCEL) theo địa chỉEmail: [email protected]

Tổng cục Hải quan thông báo đểbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT(4b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……..

BÁOCÁO SỐ DƯ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/09/2007(Kèm theo theo công văn số: 6550/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2007)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số XNK

Số tờ khai

Ngày đăng ký tờ khai

Loại hình nhập khẩu

Số chứng từ của Doanh nghiệp nộp và TK tạm giữ

Ngày chứng từ

Số tiền còn dư trên TK

Ghi chú

Tổng số

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế tự vệ

……..

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (10+11-12+13-)

10

11

12

13

14

15

16

1

DNA

(Chi tiết từng tờ khai)

…….

2

DNB

…….

…….

……………, ngày……….tháng………năm 2007

CỤC TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu)