BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6551/BNN-KHCN
V/v Chuyển nội dung và kinh phí thực hiện sang năm 2011

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật)
Viện Nghiên cứu Rau quả

Vụ Khoa học Côngnghệ và Môi trường nhận được Công văn số 245/VRQ ngày 12 tháng 11 năm 2010 vềviệc đề nghị chuyển nội dung nghiên cứu của đề tài sang thực hiện năm 2011. Saukhi nghiên cứu văn bản, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

Nhiệm vụ quỹ gen"Khai thác và phát triển nguồn gen Cam Bù" đã được phê duyệt tạiQuyết định số 2224/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 1/2010 đến 12/2014. Do nhiệm vụ được cấp từ10/2010 nên một số nội dung không được triển khai theo đúng tiến độ.

Vì vậy, đề nghịBộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cho phép Viện Nghiên cứu Rau quả đượcđiều chuyển nội dung và kinh phí theo đề nghị của tại Công văn nói trên.

Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường đề nghị chủ trì nhiệm vụ quỹ gen nói trên và ViệnNghiên cứu Rau quả thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để đảm bảo thực hiệncác nội dung và kết quả theo yêu cầu đã được phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh